Dimbambe la Sawa

Dimbámbɛ́ la Sáwa
Mambénda másu na ɓeɗɛmo ɓásū
1920 - 1930

Binyɔ́ esɛ́lɛ́ mba na na timbisɛlɛ binyɔ́ njoasoa masóa, a ɓatetɛ́ ! E ɓoléinde nɛ́ni mâ mɛ́sɛ̄ ma kwééinɔ́ nde mba e ? Na nje yɛ́sɛ̄ lo táɔ̄ lo bí, lo tilíɔ̄, lo kóbɛ́nɔ̄, na mâ mɛ́sɛ̄ ma kwée nde mba o ma e ? Nje binyɔ́ lo tilíɔ̄ ebwé mbu wɛ́ŋgɛ̄, mɔ́ nde mba múa áyu na muladi mwáyu néɔ̄ tóbɛlɛ mbó nyɛ́sɛ̄ wɛ́ŋgɛ̄, o mû mbu mwa 2016. Di wusa
nde bí na mambéda máu méombo ma ta nde nɛ́ni e ? Na lo ta nde loóɛ̌ Nyambe nɛ́ni e ? Na kwéi na dibua ɓa ta ndɛ̄ ɓa ɓoláɛ́lɛ́ nɛ́ni e ? Na moto a ɓoɓe na mudi mwa ɓoɓe a e tɛ́ púa nyamisɛ mbó, lo ma ɓola nde nɛ́ni o púa na a si ɓɔ́lɛ́ mbó na dibúbe e ? Di wusa bí na lo ta nde lokóa musaŋgo o mbó nɛ́ni e ?
Bisɔ́ ɓâ ɓa wɛ́ŋgɛ̄, di yɔ́mbi nde o esukúu a mboŋgo, ɓa lé́ nde bisɔ́ na ɓambábɛ́ ɓáu ɓa si ta ɓa bí tɔ lambo, ɓa si ta ɓa ɓɛ́nɛ́ tɔ lambo la tíibisɔ́ di ágáɛ̂nnɔ́ jówa. Di kokéi nde o ye esukúu, di dúɛ́ pɛ́ nía. Dikumo nde bí nje ɓa wáéinɔ́ bisɔ́, eɓanja bisɔ́ mɔ́mɛ́nɛ́ di si ɓɛ̂n, di si bítɔ lambo. Nde ombwâ mâ mɛ́sɛ̄ lo sééinɔ́ mba ka múa áyu na muladi
mwáyū me nde ɓetanýéí Na dutéi jǐa na : mâ mambo ma tíi, na búíɛ tɛ́ mɔ́ ka káati, kɛ́ na si sábwɛlɛ nde ɓesoka ɓa mbó e ? Na kusi ndé na maɓola pɛ́ ndé Nde tɔ nja nu mīgeyɛ̌ o mâ mɛ́sɛ̄, a nɔŋge jágamɛn, a bí nɛ́ni a māaŋgwanɔ́,
a ɓwe muwekedi ɓɔ́ŋgɔ́, a ɓole ɓambábɛ́ edúe yâá. O si púa ɓoɓé o si kóa mayǎ ɓolé nde maɓó, tɛ́sɛ́ mbó, wáa musaŋgo, na moto tɛ́ a seŋge ɓwâ o ekombo. Yî son a malé nde na māolanɔ́ moto tɛ́ numīgeyɛ̌ o yî káati. 
Ɓɔ́lɔ ɓo máumwɛ́ sɔ́ o diɓɔ́, moto tɛ́ a nɔŋge sɔ́ pá á̄ binyɔ́ nɔŋgɔ́ na masóa nje ɓambábɛ́ ɓa nɛngɛ́lɛnɔ́ binyɔ́.
Esímo esímo esímo e !

Recherche